Tag: Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin của Thành Nam GPS

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào trang web thanhnamgps.vn của chúng tôi. Chúng tôi hiểu được rằng những thông tin mà quý khách hàng đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi cần được bảo mật. Không được sử dụng những thông tin này một cách tùy tiện, hoặc sử dụn...